• Romana
  • RussianLEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind finanţele publice locale Imprimare E-mail
21 марта 2007

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind finanţele publice locale


nr. 397 adoptat: 16.10.2003
Monitorul Oficial nr 248 -253 / 996 din: 19.12.2003


CONŢINUTUL


Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
Articolul 2. Finanţele publice locale
Articolul 3. Garanţiile autonomiei financiare
Capitolul II
STRUCTURA BUGETELOR UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Articolul 4. Veniturile bugetelor unităţilor
Articolul 5. Repartizarea veniturilor între bugetele
Articolul 6. Mijloacele speciale ale instituţiilor publice
Articolul 7.Cheltuielile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 8. Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor publice
Articolul 9. Transferurile
Articolul 10. Transferuri din contul fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ- teritoriale
Articolul 11. Transferuri cu destinaţie specială
Articolul 12. Balanţa bugetului
Articolul 13. Împrumuturi pentru cheltuieli curente
Articolul 14. Împrumuturi contractate pentru cheltuieli de capital
Articolul 15. Garantarea rambursării împrumutului
Articolul 16. Evidenţa împrumuturilor
Articolul 17. Inadmisibilitatea acordării împrumuturilor şi garanţiilor pentru împrumuturi
Articolul 18. Fondurile de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale
Capitolul III
ELABORAREA ŞI APROBAREA BUGETELOR UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Articolul 19. Elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 20. Examinarea şi aprobarea bugetelor locale
Articolul 21. Examinarea şi aprobarea bugetului unităţii administrativ- teritoriale de nivelul al doilea şi bugetului municipal Bălţi
Articolul 22. Publicitatea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 23. Acţiuni în cazul neaprobării bugetului unităţii administrativ-teritoriale
Articolul 24. Corelarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale cu legea bugetară anuală
Articolul 25. Repartizarea pe luni a veniturilor şi a cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 26. Prezentarea bugetelor aprobate
Articolul 27. Rectificarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Capitolul IV
EXECUŢIA BUGETELOR UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Articolul 28. Execuţia de casă a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 29. Rapoartele privind execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Capitolul V
DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE
EXECUTORILOR (ORDONATORILOR) DE BUGET
Articolul 30. Executorii (ordonatorii) de buget
Articolul 31. Drepturile executorilor (ordonatorilor) de buget
Articolul 32. Responsabilităţile executorilor (ordonatorilor) de buget
Articolul 33. Justificarea cheltuielilor bugetare
Articolul 34. Priorităţi în efectuarea cheltuielilor bugetare
Capitolul VI
RESPONSABILITĂŢI ŞI CONTROLUL ASUPRA
PROCESULUI DE EXECUŢIE A BUGETELOR
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Articolul 35. Responsabilitatea pentru execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 36. Controlul financiar
Capitolul VII
FONDURILE EXTRABUGETARE
Articolul 37. Fondurile speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 38. Intrarea în vigoare a prezentei legi
Articolul 39. Sarcinile Guvernului
Articolul 40. Abrogare

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
bugetul local - forma formării şi utilizării fondului mijloacelor băneşti, preconizate pentru asigurarea financiară a sarcinilor şi funcţiilor organelor administraţiei publice locale;
bugetul consolidate - centralizarea bugetelor de toate nivelurile pe teritoriul corespunzător:
veniturile bugetelor locale - mijloacele băneşti, care se încasează fără plată şi irevocabil în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în dispoziţia organelor administraţiei publice locale;
cheltuielile bugetului - mijlocele băneşti, destinate pentru asigurarea financiară a sarcinilor şi funcţiilor organelor administraţiei publice locale;
relaţiile interbugetare - relaţiile reciproce dintre organele de stat şi organele locale privind problemele de reglare a raporturilor juridice, a organizării şi realizării procesului bugetar;
transferurile interbugetare - mijloacele unui buget a sistemului bugetar a Republicii Moldova, transferate altui buget a sistemului bugetar a Republicii Moldova;
echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetului şi cheltuielile bugetului;
deficit bugetar - suma cu care cheltuielile bugetului depăşesc veniturile bugetului;
excedent bugetar - suma cu care veniturile bugetului depăşesc cheltuielile bugetului;
normative de defalcări de la veniturile generale de stat - normative procentuale de defalcări de la veniturile generale de stat, aprobate prin legea actuală pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi pentru bugetul municipal Bălţi, bugetul municipal Chişinău,cît şi pentru bugetul centralizat a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special;
împrumut - mijloace financiare rambursabile, acordate pe un anumit termen (scadenţă), cu calcularea, de regulă, a unei dobînzi, cu respectarea prevederilor legale;
executor (ordonator) de buget - conducător al autorităţii (instituţiei) publice, împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli în conformitate cu alocaţiile aprobate.
mijloace speciale - veniturile instituţiei publice obţinute, în condiţiile autorizate prin acte normative, de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţiile, sponsorizările şi din alte mijloace băneşti intrate legal în posesia instituţiei publice.
[Art.1 noţiunea introdusă prin nr.224-XV din 01.07.04, în vigoare la 01.01.2005]

Articolul 2. Bugetele locale

(1) bugetele locale constituie o parte integrantă din sistemul finanţelor publice naţionale şi includ:
1) bugetele organelor administraţiei publice locale de nivelul întîi (bugetele locale de nivelul întîi);
2) bugetele organelor administraţiei publice locale de nivelul al doilea (bugetele locale de nivelul al doilea);
3) bugetul municipal Bălţi;
4) bugetul municipal Chişinău
5) bugetul central a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special.
(2) Bugetul local include bugetele instituţiilor publice finanţate, care sunt în proprietatea organelor administraţiei publice locale corespunzătoare.

Articolul 3. Garanţiile autonomiei financiare a organelor administraţiei publice locale

(1) Bugetele locale, specificate la art.2 alin.(1) din prezenta lege, constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţii de autonomie financiară, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii privind administraţia publică locală.
(2) Delegarea competenţelor de stat organelor administraţiei publice locale se stabilesc prin legea Republicii Moldova şi trebuie să fie însoţite de alocarea de resurse financiare, necesare pentru a acoperi costul exerciţiului competenţei delegate.

Capitolul II
STRUCTURA BUGETELOR UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Articolul 4. Veniturile bugetelor locale

(1) Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe, alte venituri prevăzute de legislaţie şi se formează din:
a) venituri proprii ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, ce se formează din impozitele şi taxele locale, prevăzute pe fiecare teritoriu în parte, în conformitate cu Codul fiscal şi Legii despre taxele locale, şi se virează direct şi integral la bugetul respectiv;
b) mijloace speciale;
c) defalcări de la impozitul pe bunurile imobiliare conform normativelor procentuale aprobate de către autorităţile reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal Chişinău bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special;
d) transferuri în bugetele locale de nivelul întîi şi al doilea, în bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal Chişinău şi în bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special,
e) veniturile fondurilor speciale.
(2) Veniturile bugetelor organelor administraţiei publice locale, ce sunt incluse în componenţa unităţiilor teritoriale autonome cu statut juridic special pot include în sine defalcări conform normativelor procentuale stabilite de Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru bugetele locale, de la taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(3) Veniturile bugetelor de orice nivel nu includ împrumuturile acordate din bugetul de stat sau din alt buget, precum şi împrumuturile de la instituţiile financiare şi alţi creditori.

Articolul 5. Repartizarea veniturilor dintre bugetele locale

(1) Veniturile bugetelor locale de nivelul întîi se formează din:

1) impozite şi taxe locale;
2) impozitul privat (conform apartenenţei organelor administraţiei publice locale de nivelul întîi);
3) ...% impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective;
4) ...% impozitul pe venitul persoanelor fizice;
5) ...% impozitul pe bunurile imobiliare;
6) încasări de la plata de arendă a terenurilor de pămînt şi a averii, ce se află în proprietate obştească;
7) transferuri interbugetare de la bugetul de stat, prevăzute la art.10 şi art.11 din prezenta lege;
8) transferuri interbugetare de la alte bugete locale în conformitate cu acordul constatat;
9) mijloace speciale;
10) veniturile fondurilor speciale;
11) alte venituri prevăzute de legislaţie;

(2) Veniturile bugetelor organelor administraţiei publice locale de nivelul întîi se formează din:

1) impozitul privat (conform apartenenţei organelor administraţiei publice locale de nivelul întîi);
2) ...% impozitul pe venitul persoanelor fizice;
3) ...% taxele pentru utilizarea resurselor naturale;
4) ...% impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective;
5) ...% taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova;
6) taxa pentru eliberarea de către organele administraţiei publice locale de nivelul doi a licenţelor pentru practicarea anumitor genuri de activitate şi a eliberării autorizaţiilor, conform legislaţiei;
7) transferuri interbugetare de la bugetul de stat prevăzute la art.9 din prezenta lege;
8) transferuri interbugetare de la alte bugete locale în conformitate cu acordul constatat;
9) mijloace speciale;
10) veniturile fondurilor speciale;
11) alte venituri prevăzute de legislaţie;

(3) Veniturile bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău se formează din:
1) veniturile, formate conform cu p.1), şi p. 3) - 6) al.(1) al articolului present pe teritoriul corespunzător municipiului Bălţi şi municipiului Cişinău, cu excepţia teritoriilor, unde sun formate organelle administraţiei publice locale de nivelul întîi;
2) veniturile, formate conform cu p.1), şi p. 2) - 6) al.(2) al articolului present pe teritoriul corespunzător municipiului Bălţi şi municipiului Cişinău,
3) impozitul privat (conform averii ce aparţine municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău);
4) transferuri interbugetare de la bugetul de stat prevăzute la art. din prezenta lege;
5) transferuri interbugetare de la alte bugete locale în conformitate cu acordul constatat;
6) mijloace speciale;
7) veniturile fondurilor speciale;
8) alte venituri prevăzute de legislaţie;

(5) Veniturile bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special se formează din:
1) ...% impozitul pe venitul persoanelor fizice;
2) ...% taxele pentru utilizarea resurselor naturale;
3) ...% impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, - 100 la sută;
4) ...% taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special;
5) ...% taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova;
6) ...% accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special;
7) impozitul privat (conform averii ce aparţine);
8) transferuri de la bugetul de stat prevăzute la art. din prezenta lege;
9) transferuri de la alte bugete locale în conformitate cu acordul constatat;
10) mijloace speciale;
11) veniturile fondurilor speciale;
12) alte venituri prevăzute de legislaţie.

Articolul 6. Mijloacele speciale ale instituţiilor publice

(1) Mijloacele speciale ale instituţiilor publice se includ în bugetele respective, se consideră venituri şi sînt direcţionate pentru cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii statutare a acestor instituţii, în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor corespunzătoare.
(2) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, efectuate şi prestate de instituţiile publice, şi mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale, conform competenţei lor.
(3) Mijloacele speciale, acumulate de către instituţia publică suplimentar la volumul de venituri aprobate, pot fi utilizate de aceasta prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative respective.
(4) Excedentele de mijloace speciale la finele anului bugetar sînt accesibile spre utilizare, în aceleaşi scopuri, pentru anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel."

Articolul 7.Cheltuielile bugetelor locale

(1) Cheltuielile anuale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă de autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă numai în limita resurselor financiare disponibile. Această prevedere nu are efect în cazul angajării împrumuturilor prevăzute la art.14 din prezenta lege.
(2) Cheltuielile aprobate (rectificate pe parcursul anului bugetar) în bugetele locale reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale şi efectuarea de cheltuieli se realizează de către executorii (ordonatorii) de buget doar cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate (rectificate).
(4) Autorităţile reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sînt responsabile de stabilirea caracterului prioritar al cheltuielilor bugetului unităţii respective.

Articolul 8. Delimitarea competenţelor în
efectuarea cheltuielilor publice

(1) Competenţele în ceea ce priveşte efectuarea cheltuielilor publice sînt delimitate între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în temeiul art.4, 5 şi 6 a Legii privind administraţia publică locală.
2) Cheltuielile bugetului local de nivelul întîi se formează în baza:
1) adoptarea actelor normative a organului adminstraţiei publice locale de nivelul întîi privind realizarea competenţei, prevăzute în art.5 şi p.(2) art.6 al Legii privind decentralizarea administrativă, cît şi concluziile organului administraţiei publice locale de nivelul întîi (acordului) pe întrebările date;
2) delegarea organului administraţiei publice locale de nivelul întîi de către statul activităţilor de anumite sfere în baza actelor legislative a Republicii Moldova.
3) Cheltuielile bugetului local de nivelul doi se formează în baza:
1) adoptarea actelor normative a organului adminstraţiei publice locale de nivelul doi privind realizarea competenţei, prevăzute în p. (3), art.6 al Legii privind decentralizarea administrativă, cît şi concluziile organului administraţiei publice locale de nivelul întîi (acordului) pe întrebările date;
2) delegarea organului administraţiei publice locale de nivelul doi de către statul activităţilor de anumite sfere în baza actelor legislative a Republicii Moldova.
(4) Cheltuielile bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău se formează în baza:
1) adoptarea actelor normative a organului adminstraţiei publice locale a municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău privind realizarea competenţei, prevăzute în art.5 al Legii privind decentralizarea administrativă în teritoriu, corespunzător, municipiul Bălţi şi municipiul Chişinău, cu excepţia teritoriilor, unde sunt formate organelle administraţiei publice locale de nivelul întîi, cît şi concluziile organului administraţiei publice locale a municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău contractelor (acordului)privind realizarea competenţiilor date;
2) adoptarea actelor normative a organului adminstraţiei publice locale a municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău privind realizarea competenţei, prevăzute în p. (2) şi (3) art.6 al Legii privind decentralizarea administrativă în teritoriu, corespunzător, municipiul Bălţi şi municipiul Chişinău, cu excepţia teritoriilor, unde sunt formate organelle administraţiei publice locale de nivelul întîi, cît şi concluziile organului administraţiei publice locale a municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău contractelor (acordului)privind realizarea competenţiilor date;
3) delegarea organului administraţiei publice locale a municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău de către statul activităţilor de anumite sfere în baza actelor legislative a Republicii Moldova.
(5) Cheltuielile bugetului centralizat a constituirii autonome centralizate cu statut juridic special se formează în baza:
1) adoptarea actelor normative a constituirii autonome centralizate cu statut juridic special privind realizarea competenţei, prevăzute în art. al Legii privind statutul constituirii Autonome teritoriale, cît şi concluziile organului administraţiei publice locale de nivelul întîi (acordului) pe întrebările date;
2) delegarea organului administraţiei constituirii Autonome teritoriale cu statut juridic special de către statul activităţilor de anumite sfere în baza actelor legislative a Republicii Moldova.

Artivolul 9. Formele transferurilor interbugetare, oferite din bugetul de stat bugetelor locale

Transferurile interbugetare din bugetul de stat se oferă în formele:
a) transferuri nivelate din fondul susţinerii financiare a organelor administraţiei publice locale de nivelul întîi;
b) transferuri nivelate din fondul susţinerii financiare a organelor administraţiei publice locale de nivelul doi;
c) transferuri cu destinaţie specială pentru realizarea funcţiilor suplimentare, delegate de către Guvernul Republicii Moldova organelor administraţiei publice;
d) transferuri cu destinaţie specială, pentru compensaţia pierderilorbugetelor organelor administraţiei publice locale la momentul adoptării actelor legislative, ce duc la majorarea cheltuielilor şi (sau) reducerea veniturilor bugetelor organelor administraţiei publice locale;
e) alte transferuri bugetelor locale, acordate în cazul şi ordinea, stabilită prin legile Republicii Moldova.

Articolul 9-1. Formele transferurilor interbugetare, oferite din bugetele locale
Transferurile interbugetare din bugetele locale se oferă în formele:
a) transferuri interbugetare din bugetele locale de nivelul întîi, bugetului municipal Chişinău şi bugetului municipal Bălţi în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
b) transferuri interbugetare din bugetele locale de nivelul doi, bugetului municipal Chişinău şi bugetului municipal Bălţi în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi;
c) transferuri din bugetul centralizat a constituirii Autonome teritoriale cu statut juridic special bugetelor organelor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi doi, ce întră în componenţa constituirii administrative-teritoriale cu statut juridic special;
d) transferuri, transmise în conformitate cu acordurile (contractile) dintre organelle administraţiei publice locale dintr-un buget local altui buget local.

Articolul 10. Formarea fondului de de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

(1) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi se formează pentru asigurarea nivelării bugetare a posibilităţilor financiare a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi.
(2) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi se formează din contul:
a) mijloacelor bugetului de stat;
b) transferuri interbugetare din bugetele locale de nivelul întîi, bugetului municipal Chişinău şi bugetului municipal Bălţi în conformitate cu art. 10-b a legii prezente.
(3) Mărimea fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi se aprobă prin legea privind bugetul de stat al Republicii Moldova pentru anul financiar ordinar.

Articolul 10-a. Calculul mărimii transferului din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

(1) transfertul din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi primesc bugetele locale de nivelul întîi, bugetul municipal Bălţi, bugetul municipal Chişinău,.
(2) mărimea transferului din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi se calculează ca diferenţa dintre cheltuielile calculate, determinate în conformitate cu partea (4) a articolului dat, şi a calculilor veniturilor, determinate în conformitate cu partea (3) a articolului dat, cu evidenţa coeficientului de acoperire a veniturilor conform formulei:

dacă C (1) i - V (1) i > 0. atunci
Tp (1) i = [C(1) i - V (1) i [ * Kp (1),

dacă C (1) i - V (1) i <0. atunci

Tp (1) i = 0

unde
Tp (1) i - mărimea transferului în buget a i - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în bugetul municipal Chişinău şi în bugetul municipal Bălţi
C (1) i - cheltuielile calculate a bugetului a i - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi, determinate în conformitate cu partea a (4) a articolului dat
V (1) i - cheltuielile calculate a bugetului a i - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi, determinate în conformitate cu partea a (3) a articolului dat
Kp (1) - coeficientul de achitare a cheltuielilor bugetelor locale de nivelul întîi, stabilit în conformitate cu partea (5) a articolului dat
(3) Pentru scopul distribuirii transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi se apreciază conform genului de venituri, indicate art. 5, punctele 3-5 a părţii (1) a legii date.
Veniturile calculate se evaluează în baza pronosticului totalizat a încasării veniturilor de toate genurile, indicate în primul aliniat a părţii (3) a articolului dat al legiiîn vigoare, în bugetul fiecărui organ al administraţiei publice locale de nivelul întîi, bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal Chişinău, în conformitate cu Metoica, aprobată de către Guvern (sau conform Anexei nr.1 a Legiiîn vigoare).
(4) Pentru scopul distribuirii transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cheltuielile bugetelor locale de nivelul întîi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi se apreciază conform genului de cheltuieli, stabilite în Metodică conform Anexei 1 de realizarea competenţei, endicată în art., punctele a părţii () a Legii privind decentralizarea administrativă.
Cheltuielile calculate a bugetelor locale de nivelul întîi, a bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău pe fiecare grupă de cheltuieli stabilită, se apreciază în baza prognozării medii a cheltuielilor bugetului local, rectificate cu evidenţa deosebirilor în structura dispresiei populaţiei în conformitate cu Metodica, aprobată de Legea Republicii Moldova (sau conform Anexei 1 a legii în vigoare).
Cheltuielile medii prognozate pe fiecare grupă stabilită se apreciază în total pe toate bugetele locale de nivelul întîi, bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău în calculul consumatorilor serviciilor publice. Cheltuielile medii prognozate pe fiecare grupă de cheltuieli stabilită se calculează annual la etapa elaborării pronosticului macroeconomic pentru anul bugetar viitor şi se aprobă prin Hotărîrea Guvernului RM.
(5) Coeficientul de achitare a cheltuielilor bugetelor locale de nivelul întîi se determină annual în legea privind bugetele Republicii Moldova pentru anul bugetar viitor (sau se stabileşte în conformitate cu Articolul al legislaţiei prezente, sau în conformitate cu Anexa 1).

Articolul 10-b. Calculul mărimii transferului în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

(1) transfertul în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din bugetele locale de nivelul întîi, bugetul municipal Bălţi, bugetul municipal Chişinău,.
(2) mărimea transferului în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi se calculează ca diferenţa dintre cheltuielile calculate, determinate în conformitate cu partea (4) a articolului 10 a legii prezente, şi a calculilor veniturilor, determinate în conformitate cu partea (3) a articolului 10 a legii prezente, cu evidenţa coeficientului de acoperire a veniturilor conform formulei:

dacă C (1) i - V (1) I > = 0, atunci
Tn (1) i = 0,

dacă C (1) i - V (1) i < 0. atunci
Tn (1) i = [C(1) i - V (1) i [ * Kn (1),
unde
Tn (1) i - mărimea transferului din buget a i - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, din bugetul municipal Chişinău şi din bugetul municipal Bălţi
C (1) i - cheltuielile calculate a bugetului a i - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi, determinate în conformitate cu partea a (4) a articolului 10
V (1) i - cheltuielile calculate a bugetului a i - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi, determinate în conformitate cu partea a (3) a articolului 10
Kn (1) - coeficientul de sechistrare a veniturilor din bugetele locale de nivelul întîi, stabilit în conformitate cu partea (2) a articolului dat
(5) Coeficientul de achitare a cheltuielilor bugetelor locale de nivelul întîi se determină annual în legea privind bugetele Republicii Moldova pentru anul bugetar viitor (sau se stabileşte în conformitate cu Articolul al legislaţiei prezente, sau în conformitate cu Anexa 1).

Articolul 10-1. Formarea fondului de de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi

(1) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi se formează pentru asigurarea nivelării bugetare a posibilităţilor financiare a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi.
(2) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi se formează din contul:
a) mijloacelor bugetului de stat;
b) transferuri din bugetele organelor administraţiei publice locale de nivelul doi, bugetului municipal Chişinău şi bugetului municipal Bălţi în conformitate cu art. 10-b a legii prezente.
(3) Mărimea fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi se aprobă prin legea privind bugetul de stat al Republicii Moldova pentru anul financiar ordinar.

Articolul 10 c. Calculul mărimii transferului din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi

(1) transfertul din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi primesc bugetele locale de nivelul doi, bugetul municipal Bălţi, bugetul municipal Chişinău,.
(2) mărimea transferului din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi se calculează ca diferenţa dintre cheltuielile calculate, determinate în conformitate cu partea (4) a articolului dat, şi a calculilor veniturilor, determinate în conformitate cu partea (3) a articolului dat, cu evidenţa coeficientului de acoperire a veniturilor conform formulei:

dacă C (2) j - V (2) j > 0. atunci
Tp (2) j = [C(2) j - V (2) j [ * Kp (2),

dacă C (2) j - V (2) j < 0. atunci

Tp (2) j = 0

unde
Tp (2) j - mărimea transferului în buget a j - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, în bugetul municipal Chişinău şi în bugetul municipal Bălţi
C (2) j - cheltuielile calculate a bugetului a j - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi, determinate în conformitate cu partea a (4) a articolului dat
V (2) j - cheltuielile calculate a bugetului a j - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi, determinate în conformitate cu partea a (3) a articolului dat
Kp (2) - coeficientul de achitare a cheltuielilor bugetelor locale de nivelul doii, stabilit în conformitate cu partea (5) a articolului dat
(3) Pentru scopul distribuirii transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, veniturile calculate a bugetelor locale de nivelul doi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi se apreciază conform genului de venituri, indicate art. 5, punctele 2-5 a părţii (2) a legii date.
Veniturile calculate se evaluează în baza pronosticului totalizat a încasării veniturilor de toate genurile, indicate în primul aliniat a părţii (3) a articolului dat al legiiîn vigoare, în bugetul fiecărui organ al administraţiei publice locale de nivelul doi, bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal Chişinău, în conformitate cu Metoica, aprobată de către Guvern (sau conform Anexei nr.2 a Legiiîn vigoare).
(4) Pentru scopul distribuirii transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, cheltuielile bugetelor locale de nivelul doi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi se apreciază conform genului de cheltuieli, stabilite în Metodică conform Anexei 2 de realizarea competenţei, endicată în art., punctele a părţii () a Legii privind decentralizarea administrativă.
Cheltuielile calculate a bugetelor locale de nivelul doi, a bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău pe fiecare grupă de cheltuieli stabilită, se apreciază în baza prognozării medii a cheltuielilor bugetului local, rectificate cu evidenţa deosebirilor în structura dispresiei populaţiei în conformitate cu Metodica, aprobată de Legea Republicii Moldova (sau conform Anexei 2 a legii în vigoare).
Cheltuielile medii prognozate pe fiecare grupă stabilită se apreciază în total pe toate bugetele locale de nivelul doi, bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău în calculul consumatorilor serviciilor publice. Cheltuielile medii prognozate pe fiecare grupă de cheltuieli stabilită se calculează annual la etapa elaborării pronosticului macroeconomic pentru anul bugetar viitor şi se aprobă prin Hotărîrea Guvernului RM.
(5) Coeficientul de achitare a cheltuielilor bugetelor locale de nivelul doi se determină annual în legea privind bugetele Republicii Moldova pentru anul bugetar viitor (sau se stabileşte în conformitate cu Articolul al legislaţiei prezente, sau în conformitate cu Anexa 2).

Articolul 10-d. Calculul mărimii transferului în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi

(1) transfertul în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi din bugetele locale de nivelul întîi, bugetul municipal Bălţi, bugetul municipal Chişinău,.
(2) mărimea transferului în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi se calculează ca diferenţa dintre cheltuielile calculate, determinate în conformitate cu partea (4) a articolului 10 a legii prezente, şi a calculilor veniturilor, determinate în conformitate cu partea (3) a articolului 10 a legii prezente, cu evidenţa coeficientului de acoperire a veniturilor conform formulei:

dacă C (2) j - V (2) j > = 0, atunci
Tn (2) j = 0,

dacă C (2) j - V (2) j > 0. atunci
Tn (2) j = [C(2) j - V (2) j [ * Kn (2),
unde
Tn (2) j - mărimea transferului din buget a j - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, din bugetul municipal Chişinău şi din bugetul municipal Bălţi
C (2) j - cheltuielile calculate a bugetului a j - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi, determinate în conformitate cu partea a (4) a articolului 10
V (2) j - cheltuielile calculate a bugetului a j - lui a organului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, a bugetului municipal Chişinău şi a bugetului municipal Bălţi, determinate în conformitate cu partea a (3) a articolului 10
Kn (2) - coeficientul de sechistrare a veniturilor din bugetele locale de nivelul doi, stabilit în conformitate cu partea (2) a articolului dat
(2) Coeficientul de achitare a cheltuielilor bugetelor locale de nivelul doi se determină annual în legea privind bugetele Republicii Moldova pentru anul bugetar viitor (sau se stabileşte în conformitate cu Articolul al legislaţiei prezente, sau în conformitate cu Anexa 1).

Articolul 10-3. Regulamentul de încheiere privind calcului transfertelor din fondul de susţinere financiară în fondurile de susţinere financiară

(1) Indicii veniturilor calculate şi cheltuielilor calculate, stabilite în articolele 10a-10d a legii przente, se utilizează numai pentru scopurile calculilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi. Necoincidenţa indicilor de calcul a veniturilor şi cheltuielilor cu indicii efectivi a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale serveşte motiv pentru reducerea (majorarea) mărimii transferurilor.
(2) Volumul transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi se efectuează în baza unei metode unice, care asigură comparabilitatea veniturilor, enumerarea grupelor de cheltuieli şi cele luate în consideraţie pentru evaluarea indicilor acetora.
Metodica calculilor transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi sunt menţionate în Anexele 1-2 a legii prezente.
(3) Volumul transferurilor în bugetul fiecărui organ administrativ-public local din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi se aprobă prin legea privind bugetele Republicii Moldova pentru anul financiar ordinar.

Articolul 10-4. Transferuri din bugetul de stat bugetului central a constituirii autonome centralizate cu statut juridic special

1) Din bugetul de stat pot fi acordate transferuri bugetului central a constituirii autonome centralizate cu statut juridic special
(2) Ordinea, volumul şi condiţiile prezentării transferurilor, indicate în partea (1) a articolului dat se stabilesc prin Legea Republicii Moldova.

Articolul 11. Transferuri cu destinaţie specială

(1) Transferurile cu destinaţie specială se prevăd în legea bugetară anuală şi în alte acte normative şi pot fi alocate bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în caz de:
a) delegare de către Guvern a unor funcţii suplimentare autorităţilor administraţiei publice locale;
b) adoptare de acte legislative şi alte acte normative care duc la majorarea cheltuielilor şi (sau) reducerea veniturilor bugetelor locale
(2) Volumul total de transferuri cu destinaţie specială şi repartizarea lor pe forme şi funcţii, indicate în parte (1) a articolului dat, cît şi repartizarea transferurilor cu destinaţie specială dintre bugetele locale de nivelul întîi şi doi, de către bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal Chişinău se aprobă prin legea privind bugetul pentru anul viitor ordinar.
(3) Transferurile cu destinaţie specială se repartizează între bugetele locale de nivelul întîi şi doi, de către bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal Chişinău pentru forma corespunzătoare de transfer cu destinaţie specială conform unei metodici de efectivul proporţional a populaţiei (a grupelor separate de populaţie), consumatorilor serviciilor bugetare corespunzătoare, persoanelor, care au dreptul pentru primirea transferurilor populaţiei, altor indici cu evidenţa condiţiilor obiective, ce influenţează la asupra preţului de prezentare a serviciilor prezentate (volumul plăţilor) în organelle administraţiei publice locale. Utilizarea cu destinaţie specială a redistribuirii transferurilor, indicate în punctual a), partea (1) a articolului present, indicii, ce caracterizează veniturile proprii a bugetelor organelor administraţiei publice locale, nu se admit.
(4) Metodica de redistribuire a transferurilor cu destinaţie specială se aprobă prin legea Republicii Moldova.
(5) Transferurile cu destinaţie specială, prevăzute în partea (1) a articolului present şi utilizarea fără destinaţie, pînă la sfîrşitul anului bugetar se enumeră în mărimea sumei corespunzătoare în bugetul de stat. În cai, decă suma corespunzătoare nu este enumerată în bugetul de stat, Ministerul de finanţe în baza raportului anual în drept de a restabili transferurile în mod forţat în bugetul de stat, utilizate fără destinaţie.

Articolul 11-1. Transferurile din bugetul central a constituirii autonome centralizate cu statut juridic special bugetelor organelor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi doi, formate pe teritoriul de constituire autonomă centralizată cu statut juridic special

(1) Din bugetul central a constituirii autonome centralizate cu statut juridic special se pot acorda transferuri bugetelor organelor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi doi, formate pe teritoriul de constituire autonomă centralizată cu statut juridic special
(2) Ordinea, volumul şi condiţiile prezentării transferurilor, indicate în partea (1) a articolului dat sunt stabilite de către Adunarea Populară a constituirii autonome centralizate cu statut juridic special

Articolul 11-2. Relaţiile financiare dintre organelle administraţiei publice locale

(1) Organele administraţiei publice locale sunt în drept de a acorduri binevole cu alte organe a administraţiei publice locale cu tranmiterea sau primirea transferurilor din contul bugetelor locale.
(2) Acordurile indicate trebuie să fie încheiate pe termen stabilit, să menţină regulamentul, care stabileşte baza şi ordinea de întrerupere a acţiunii sale, inclusiv anticipat, ordinea determinării volumului de transferuri anuale, cît şi să prevadă sancţiunele financiare asupra neexecutării acordurilor.

Articolul 12. Balanţa bugetului

(1) Bugetele anuale ale unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate şi executate cu deficit bugetar.
(2) Prevederea alin.(1) din prezentul articol nu se aplică numai în cazul angajării împrumuturilor prevăzute la art.14 din prezenta lege şi implicării, la finanţarea cheltuielilor, a încasărilor din operaţiunile cu capital (proprietate municipală) şi a soldurilor de mijloace băneşti, constituite în urma executării bugetului în anul precedent.
(3) Autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale sînt obligate să întreprindă toate măsurile necesare pentru menţinerea echilibrului bugetar.
(4) În cazul în care nu se încasează venituri în mărimea sumei aprobate, autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă este obligată să reducă cheltuielile ce includ obligaţiile şi plăţile stabilite în scopul încheierii anului cu un buget echilibrat, prin rectificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.
Articolul 13. Împrumuturi pentru cheltuieli curente

(1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, pot angaja împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la bugetul de stat, de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(2) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în baza deciziei autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, pot angaja împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi de la bugetul municipal Bălti, precum şi de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(3) Volumul total al împrumuturilor pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, nu trebuie să depăşească 5% din totalul veniturilor aprobate (rectificate) ale bugetului unităţii administrativ-teritoriale căreia i se acordă împrumutul, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru angajarea împrumuturilor conform alin.(1) şi (2).
[Art.13 în redacţia Legii 224-XV din 01.07.04, în vgoare la 06.08.2004]

Articolul 14. Împrumuturi contractate pentru cheltuieli de capital

(1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul să contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(2) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul să acorde autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din subordine garanţii pentru împrumuturi pentru cheltuieli de capital de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(3) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, sînt în drept să acorde garanţii pentru împrumuturile bancare preferenţiale pentru cheltuieli de capital, eliberate, conform hotărîrilor Parlamentului sau altor acte normative, participanţilor la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, membrilor familiilor celor care şi-au pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, ale celor care au decedat în urma bolii actinice, ale invalizilor decedaţi, precum şi membrilor familiilor participanţilor la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, cetăţenilor care nu au participat la acţiunile de luptă, însă ale căror case au fost distruse în timpul acestor acţiuni, refugiaţilor, victimelor reabilitate ale represiunilor politice, participanţilor la cel de-al doilea război mondial, persoanelor sinistrate în 1994, precum şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor.
(4) Documentele care se perfectează la contractarea sau garantarea unui împrumut pe termen scurt sau pe termen lung pentru cheltuieli de capital vor include clauze prin care autoritatea executivă a unităţilor administrativ-teritoriale şi autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă se obligă să ramburseze împrumutul, să plătească dobînzile aferente acestui împrumut (în cazul în care contractul de împrumut prevede achitarea dobînzilor) şi să onoreze garanţia acordată numai din veniturile bugetului respectiv. Contractele care nu conţin astfel de clauze se consideră nule.
(5) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, la decizia autorităţilor reprezentative şi deliberative respective şi conform prevederilor Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, pot contracta, prin emitere de obligaţiuni, împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital.
(6) Prevederile alin.(1)-(3) şi (5) sînt aplicabile în cazul în care suma totală a datoriilor bugetelor corespunzătoare la împrumuturile deja contractate sau garantate (incluzînd rambursarea sumei de principal şi dobînda aferentă), la împrumuturile care urmează să fie contractate şi la dobînzile aferente acestora, precum şi la împrumuturile care se prevăd a fi garantate şi la dobînzile aferente acestora, nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective.
[Art.14 în redacţia Legii 224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08, în vgoare la 06.08.2004]

Articolul 15. Garantarea rambursării împrumutului

(1) Împrumutul reprezintă o obligaţie care urmează a fi onorată din veniturile bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective în conformitate cu clauzele contractului de împrumut.
(2) Guvernul, autoritatea administraţiei publice centrale nu au nici o obligaţie pentru plata mijloacelor conform contractelor de împrumut încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, dacă legea nu prevede altfel. Guvernul, autoritatea administraţiei publice centrale nu pot fi invocate drept garanţi ai rambursării datoriei conform contractului de împrumut încheiat de autoritatea administraţiei publice locale.

Articolul 16. Evidenţa împrumuturilor

Direcţia finanţe şi/sau subdiviziunea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale ţin registrul împrumuturilor. Aceste împrumuturi se raportează anual prin dările de seamă contabile.

Articolul 17. Inadmisibilitatea acordării împrumuturilor şi garanţiilor pentru împrumuturi

Autorităţile reprezentative şi deliberative, precum şi cele executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, nu sînt în drept să acorde împrumuturi sau garanţii pentru împrumuturi persoanelor fizice şi persoanelor juridice, cu excepţia cazurilor specificate la art.13 şi 14 din prezenta lege.
[Art.17 în redacţia Legii 224-XV din 01.07.04, , în vgoare la 01.01.2005]
[Art.17 modificat prin Legea 114-XV din 22.04.04, în vigoare la 07.05.04 art393]

Articolul 18. Fondurile de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale

(1) Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale poate decide constituirea unui fond de rezervă în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului ei.
(2) Utilizarea fondului de rezervă se face în baza regulamentului de utilizare a fondurilor de rezervă, aprobat de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă.

Capitolul III
ELABORAREA ŞI APROBAREA BUGETELOR UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Articolul 19. Elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sînt responsabile de elaborarea şi aprobarea bugetelor proprii în baza prevederilor legale şi în conformitate cu clasificaţia bugetară unică.
(2) Bugetul unităţii administrativ-teritoriale se elaborează de către autoritatea executivă a acesteia, ţinîndu-se cont de următoarele prevederi:
a) în termenele stabilite de Guvern, Ministerul Finanţelor remite autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, a municipiului Bălţi şi direcţiei finanţe respective note metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul(anii) următor(i), prognozele normativelor de defalcări de la veniturile generale de stat în bugetele respective şi unele momente specifice de calculare a transferurilor ce se prognozează a fi alocate acestor bugete de la bugetul de stat;
b) în termen de 10 zile după primirea notelor metodologice specificate la lit.a) din prezentul alineat, direcţia finanţe comunică autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul(anii) următor(i), prognozele normativelor de defalcări de la veniturile generale de stat şi de la impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele locale şi momentele specifice de calculare a transferurilor ce se prognozează a fi alocate acestor bugete de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi de la bugetul municipal Bălţi;
c) în termen de 20 de zile după primirea notelor metodologice specificate la lit.b) din prezentul alineat, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi asigură elaborarea prognozei tuturor tipurilor de impozite şi taxe ce urmează a fi colectate în anul(anii) următor(i) în unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi a proiectului bugetului local, care se prezintă pentru analiză direcţiei finanţe;
d) în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, direcţiile finanţe depun la Ministerul Finanţelor pentru analiză prognoza tuturor tipurilor de impozite şi taxe ce urmează a fi încasate în anul(anii) următor(i) în unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi proiectele de bugete ale raioanelor, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău.
(3) Analiza proiectelor de bugete ale raioanelor, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău are caracter consultativ. Totodată, Ministerul Finanţelor poate cere de la autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau ale municipiului Bălţi să modifice proiectele de buget în cazul în care acestea contravin prevederilor legale, principiilor politicii bugetar-fiscale a statului sau unor prevederi specifice pentru anul bugetar următor.

Articolul 20. Examinarea şi aprobarea bugetelor locale

(1) Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi prezintă, printr-o dispoziţie, cel tîrziu la data de 15 noiembrie a anului în curs, proiectul bugetului local pe anul următor spre examinare şi aprobare consiliului local.
(2) Proiectul bugetului local prezentat spre aprobare consiliului local include:
a) proiectul deciziei consiliului local privind aprobarea bugetului;
b) anexele la proiectul deciziei, în care se vor reflecta:
- veniturile şi cheltuielile prevăzute pentru anul bugetar următor;
- cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în buget;
- mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică;
- fondurile speciale;
- efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la buget.
c) cuantumul fondului de rezervă (fondul de rezervă este utilizat în conformitate cu regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului, aprobat în condiţiile art.18 din prezenta lege);
d) alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului;
e) nota explicativă la proiectul bugetului.
(3) Consiliul local examinează proiectul bugetului local în două lecturi la un interval de cel mult 5 zile.
(4) Consiliul local aprobă bugetul local pe anul bugetar următor cel tîrziu la data de 15 decembrie a anului în curs.
[Art.20 al.(2) lit.b) modificată prin L224-XV din 01.07.04, în vigoare la 01.01.2005]

Articolul 21. Examinarea şi aprobarea bugetului unităţii administrativ- teritoriale de nivelul al d

Ultima actualizare ( 21 февраля 2011 )
 
< Precedent   Urmator >
MD 3100. Municipiul Bălți. str. Independenții,1. Tel: 0(231)2-31-81., Fax:0(231) 2-23-48
© 2014 Pagina oficială a primăriei m. Bălți
Страница сгенерирована за 0.132051 секунд